RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Innside Tax Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa, NIP: 1133078668.
II. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu, formy lub zakresu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: biuro@innsidetax.com lub listownie na adres korespondencyjny Administratora: ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa.
III. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana* dane osobowe podane w formularzu kontaktowym z uwzględnieniem następujących celów oraz podstaw:
• w celu umożliwienia podjęcia działań jeszcze przed zawarciem umowy o świadczenie usług doradztwa podatkowego, tym w celu uzgodnienia terminu spotkania lub przedstawienia wstępnej oferty na świadczone usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
IV. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celach i na podstawach wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Administrator będzie przechowywać Pani/Pana* dane osobowe przez okres – do czasu przeprowadzenia spotkania umówionego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub przedstawienia wstępnej oferty na świadczone usługi.
VI. Administrator może Pani/Pana* dane osobowe przekazać pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom Administratora, których upoważniono pisemnie do przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, takim jak: dostawcom usług IT, hostingu, poczty elektronicznej, systemów do zarządzania fakturami lub czasem pracy, informatykom, operatorowi telefonicznemu, firmom zajmującym się obsługą księgową, firmom kurierskim i pocztowym, notariuszom, doradcom podatkowym, biegłym rewidentom współpracującym z Administratorem, sądom oraz organom (odbiorcy danych).
VII. Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d. przenoszenia danych;
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
VIII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić kontakt.
IX. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.
X. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Napisz do nas

Masz do nas pytania?
Zadzwoń do nas: +48 502 385 888 lub napisz, a My się odwezwiemy.

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Podanie adresu email jest niezbędne w celu wysłania oferty, a numer telefonu jest konieczny z uwagi na potrzebę precyzyjnego omówienie potrzeb Klienta w związku z zamówieniem przez niego oferty.

Napisz do nas

Masz do nas pytania?
Zadzwoń do nas: +48 573 672 513 lub napisz, a My się odwezwiemy.

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Podanie adresu email jest niezbędne w celu wysłania oferty, a numer telefonu jest konieczny z uwagi na potrzebę precyzyjnego omówienie potrzeb Klienta w związku z zamówieniem przez niego oferty.