Polityka prywatności

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas istotnymi wartościami. W związku z tym dbamy, aby należycie zabezpieczać dane osobowe oraz transparentnie określić zasady korzystania przez nas z tych danych.
 2. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) stanowi realizację obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych osobowych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz polskich przepisach wydanych w związku RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych, a także w Polityce Prywatności.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Innside Tax Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa, NIP: 1133078668 (dalej: „Administrator”).


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu, formy lub zakresu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: biuro@innsidetax.com oraz listownie na adres korespondencyjny: ul. Zajęcza 15, 00–351 Warszawa.


SPOSÓB ORAZ CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może spowodować brak lub ograniczenie możliwości przedstawienia oferty na usługi doradztwa podatkowego lub świadczenia usług doradztwa podatkowego w zakresie, w jakim usługi nie mogą być świadczone bez posiadania takich danych osobowych.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z uwzględnieniem następujących celów oraz podstaw:
  1) w celu zawarcia i realizacji umowy, pomiędzy Państwem a Administratorem oraz obsługi Państwa jako klienta Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym m.in. w celu prowadzenia korespondencji i udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania przesłane przez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty email, w szczególności w celu przestawienia oferty;
  2) w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, czy też przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w celu analizy konfliktu interesów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3) w zakresie w jakim jest to niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakim jest zapewnienie możliwości dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, marketing usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.innsidetax.com (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe uzyskane w związku z wykonywaniem umów przechowywane będą przez Spółkę doradztwa podatkowego do końca okresu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej ze Spółką doradztwa podatkowego umowy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora przetwarzane będą do chwili ustania celu przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu (w zależności co nastąpi wcześniej). Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę przetwarzane będą do czasu ustania celu przetwarzania danych lub cofnięcia zgody (w zależności co nastąpi wcześniej). W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). W przypadku przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza EOG, Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych danych.


ODBIORCY DANYCH

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom Administratora, których upoważniono pisemnie do przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 2. Administrator może również powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, takim jak: dostawca hostingu dla Administratora, dostawca poczty elektronicznej, informatycy, operator telefoniczny, biuro księgowo-rachunkowe, biegli rewidenci, dostawcy systemów do zarządzania fakturami oraz zapisywania czasu pracy, współpracujący doradcy podatkowi, notariusz, rzecznik patentowy, służby państwowe, sądy, firmy kurierskie oraz pocztowe.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za dobrowolną zgodą wyrażoną przez osobę, której te dane dotyczą.


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:
  1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4) przenoszenia danych ;
  5) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
  6) cofnięcia Administratorowi zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


BEZPIECZEŃSTWO

 1. Administrator uprzedza wszystkich korzystających z witryny www.innsidetax.com (dalej jako „Użytkownicy”), że korzystanie z sieci Internet i przekazywanie danych osobowych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również grozi nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika przez osoby trzecie.
 2. W celu minimalizacji powyżej wskazanych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. korzystanie z programów do zarządzania hasłami dostępu, programy antywirusowe, bezpieczne przeglądarki internetowe oraz oprogramowanie chroniące identyfikację w sieci Internet.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana – Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

 

Napisz do nas

Masz do nas pytania?
Zadzwoń do nas: +48 502 385 888 lub napisz, a My się odwezwiemy.

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Podanie adresu email jest niezbędne w celu wysłania oferty, a numer telefonu jest konieczny z uwagi na potrzebę precyzyjnego omówienie potrzeb Klienta w związku z zamówieniem przez niego oferty.

Napisz do nas

Masz do nas pytania?
Zadzwoń do nas: +48 573 672 513 lub napisz, a My się odwezwiemy.

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Podanie adresu email jest niezbędne w celu wysłania oferty, a numer telefonu jest konieczny z uwagi na potrzebę precyzyjnego omówienie potrzeb Klienta w związku z zamówieniem przez niego oferty.